เข้าสู่ระบบโดย
ชื่อเข้าระบบ
รหัสผ่าน

งานวิจัยชั้นเรียนล่าสุด
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชาการเงินชุมชน เรื่อง หลักการปล่อยกู้ ของนักศึกษา บ.5816 (2/2559)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานโยบายผลิตภัณฑ์และราคา เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5905 (2/2559)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนาทางการตลาดที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ของนักศึกษา บ.5708 (2/2559)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเงินโดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (2/2559)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ : การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป CMS (content management system) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT) (2/2559)
[ดูงานวิจัยชั้นเรียนทั้งหมด]